ข้อแนะนำการใช้ห้องสมุด

ระเบียบของห้องสมุด มีข้อกำหนด ดังนี้

เวลาทำการ  

วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 08.00 - 18.30 น.

หยุดวันเสาร์  - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการห้องสมุด

1. นักเรียน
2. ครู - อาจารย์
3. เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
4. ผู้ปกครองและชุมชน

ระเบียบการยืม - คืน

1. เวลาให้บริการยืม - คืน
                   เช้า         08.00 - 09.00 น.
                             กลางวัน   10.00 – 11.00 น.
                   เย็น         13.00 - 16.30 น.

2. นักเรียนต้องใช้บัตรประจำตัวนักเรียนในการยืม - คืน หนังสือ และยืมด้วยบัตรของตนเองทุกครั้ง
          3. หนังสือที่ยืมได้ ได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสือคู่มือ นวนิยาย เรื่องสั้น และหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน
          4. การยืมหนังสือ ยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม และต้องเป็นหนังสือไม่ซ้ำกัน ยืมได้นาน 7 วัน
          6. สื่อมัลติมีเดีย ยืมได้ครั้งละ 1 เรื่อง นาน 2 วัน
          7. หนังสืออ้างอิง ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด กรณีที่จะนำไปถ่ายเอกสารต้องติดต่อบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดก่อน ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม และส่งคืนภายในวันที่ยืมก่อนห้องสมุดปิดทำการ

มารยาทและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

          การใช้สาธารณสมบัติร่วมกันในห้องสมุด ผู้ใช้ควรมีสำนึกที่จะช่วยกันรักษาทั้งทรัพย์สิน และสร้างบรรยากาศที่ดี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และให้เกียรติสถานที่ด้วย ผู้มีมารยาทและคุณธรรมพึงปฏิบัติตน ดังนี้

1. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ

2. นักเรียน – นักศึกษาต้องถอดรองเท้าเก็บที่ชั้นวางรองเท้า สำหรับกระเป๋าให้เก็บไว้ในตู้เก็บกระเป๋าและสิ่งของ

      3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวทุกชนิด เข้าไปในห้องสมุด

4. ลงชื้อเข้าใช้บริการก่อนทุกครั้ง

5. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้วางไว้ที่ จุดพักหนังสือ กรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ ให้เก็บไว้ที่ที่แขวนหนังสือพิมพ์ ส่วนวารสารให้นำไปเก็บที่ชั้นวางวารสารตามชื่อวารสาร

6. ช่วยกันรักษาหนังสือและวัสดุต่างๆ ห้ามขีดเขียน ทำลาย ทรัพยากรของห้องสมุดทุกชนิด

7. เมื่อลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือ เก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง

8. ให้ตรวจหนังสือก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง

9. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

10. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด